منظور از آخر روز چه وقتي است كه بايد بعضي دعاها را در آن وقت خواند؟ منظور قبل از غروب خورشيد است و يا شب؟ منظور از زوال شمس و صدر نهار چيست؟ از چه موقع شروع مي شوند و تا كي ادامه دارند؟

در پاسخ به مطالب ذیل توجه نمایید :
1- آخر روز واپسین ساعات روز است که متصل به غروب می شود .
2- منظور قبل از غروب خورشید است زیرا با آغاز شب دیگر روز سپری شده است .
3- منظور از زوال شمس همان وقت اذان ظهر و وقت نماز ظهر است که آفتاب در وسط آسمان است .
4- مراد از صدر نهار همان وقت زوال آفتاب است .
5-شروع زوال مقارن با وقت نماز ظهر و وقت اذان است ووقت واقعی آن یک لحظه است ولی عرفا امتداد دارد و شاید عرفا به اندازه خواندن نماز ظهر از اول وقت ظهرباشد یعنی تا وقتی که به آن بعد از ظهر گفته نشود .

در مورد سوالات احکام، جهت اطلاع از آخرين استفتائات با دفتر مرجع تقليد خود در تماس باشيد