بنده 10 سال پيش مرتكب عمل لواط شده ام. مي خواهم بدانم آيا سابقه كيفري من از بين رفته يا نه؟ و اگر هنوز هست چگونه بايد عمل كنم تا مشكلي در آينده از اين حيث برايم پيش نيايد؟

خداوند متعال در قرآن كريم و بر طبق آموزه هاى دينى، انسان ها را از ارتكاب گناه برحذر داشته است و گناهكاران را با ابزارهايى براى بازگشت به پاكى نويد داده و براى نيل به اين هدف، در «توبه» را گشوده است و از اين طريق به انسان گناهكار فرصت داده تا جبران مافات كند و به روشنى و بارها اعلام شده كه اين به دليل سرشت پاك انسانى است لذا شاه راه از بين بردن سوء پيشينه کيفري از نظر معنوي در اسلام همان توبه است. از نظر معنوي وشخصي از بين بردن آثار سوء کيفري به صرف حاصل شدن شرائط توبه مهيا گرديده و شخص نه تنها بخشيده مي گردد بلکه محبوب و مقرب درگاه الهي مي شود.
لکن در مورد آثار اجتماعي جرم و مجازات خصوصا در مورد جرائم سنگين وضعيت با اين کرامت و بزرگواري حل نمي شود و عموما تاثيرات اجتماعي و حقوقي آن با گذشت زمان مرتفع مي گردد.
در حال حاضر در مقام پاسخگويي حقوقي در مورد آثار دنيوي و حقوقي سوء پيشينه کيفري بايد گفت :
1)قانونگذار در مواد قانوني گوناگوني توضيح داده که مجرم بعد از آنکه محکوميت مربوط به جرم خود را تحمل کرد در مورد بعضي از مجازاتها يکسري محروميتهايي از نظر حقوق اجتماعي نيز دامنگير او مي شود که به آن مجازاتهاي تبعي گفته مي شود و در اصطلاح سوء پيشينه کيفري قلمداد مي گردد. لازم به ذکر است مجازاتهاي تبعي قهري و اجباري بوده و در مورد بعضي حقوق اجتماعي شهروندان بزهکار اعمال مي گردد و حتي در حکم دادگاه نيز ذکر نمي شود. اين مجازاتها در تبصره 1 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامي اينگونه تعبيه شده است:
‌تبصره 1 ماده 62 مکرر- حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور‌نموده و سلب آن بموجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد ازقبيل:
‌الف - حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري.
ب - عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن بموجب قانون انتخاب مي‌شوند.
ج - عضويت در هياتهاي منصفه و امناء.
‌د - اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري.
ه- استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمانهاي دولتي، شركتها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداريها، مؤسسات مامور به
خدمات عمومي، ادارات مجلس‌شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي.
‌و - وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري.
‌ز - انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي.
ح - استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري.

2)مجازاتهايي که مستلزم لحاظ سوء پيشينه کيفري است:
همانگونه که توضيح داديم همه مجازاتها مستلزم سوء پيشينه کيفري نيست . بلکه بر اساس ميزان مجازاتي که مجرم به آن محکوم مي گردد تعيين مي شود.
ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي محکوميتهايي را که باعث سوء پيشينه کيفري مي گردد اينگونه اعلام مي نمايد:
ماده 62 مکرر - محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي‌نمايد و پس از انقضاء مدت‌تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي‌گردد:
1 - محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراي حكم.
2 - محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراي حكم.
3 - محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال، دو سال پس از اجراي حكم.
3) بعضي شرايط و موارد ديگر در اين مورد:
تبصره 2 - چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي‌حكم رفع مي‌شود.
‌تبصره 3 - درمورد جرايم قابل گذشت درصورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود اثر‌محكوميت كيفري زايل مي‌گردد.
‌تبصره 4 - عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي‌شود مگر اينكه تصريح شده باشد.
‌تبصره 5 - در مواردي كه عفو مجازات آثار كيفري را نيز شامل مي‌شود، همچنين در آزادي مشروط، آثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان‌آزادي محكوم عليه رفع مي‌گردد.
)در مورد پرسش شما بايد متذکر شویم که مدت زمان لازم براي رفع اثر از سوء پيشينه کيفري بستگي به مجازاتي دارد که به آن محکوم شده ايد.
همانطور که ملاحظه مي فرماييد اگر محکوميت جنابعالي به لواط مستوجب رجم يا اعدام بوده و به دليلي حکم اجرا نشده است بعد از 7 سال آثار سوء‌ کيفري از سجل کيفري جنابعالي مرتفع مي گردد.
لکن اگر محکوميت شما فقط شلاق بوده است يک سال بعد از اجراي حکم ولي اگر محکوميت به زندان بيش از 3 سال هم داشته باشيد دو سال براي محو سوء پيشينه کيفري لازم است.
لذا ظاهرا در هر صورت اثر سوء پیشینه کیفری جنابعالی از نظر قانونی مرتفع گردیده است .

در آخر تذکر اين نکته نيز ضروري است که رفع آثار سوء جرم بمعني اعاده حيثيت و اجازه استفاده از حقوق اجتماعي است ولي اگر بعد از گذشت مدت مذکور شخص دوباره مرتکب آن بزه شود مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم وتشديد مجازات براي او اعمال مي گردد.
برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به:

نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاى عمومى، انتشارات كانون وكلاى دادگسترى مركز
گلدوزيان، ايرج، بايسته هاى حقوق جزاى عمومى، نشر ميزان.

در مورد سوالات احکام، جهت اطلاع از آخرين استفتائات با دفتر مرجع تقليد خود در تماس باشيد
برچسب ها: مجازات لواط