مهمترين وظايف هر قوه از قواي سه گانه (به طور خلاصه) چيست؟

بهترين منبع براي اطلاع از وظايف و اختيارات قواي سه گانه رجوع به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است، لذا براساس اين قانون به مهم ترين وظايف قواي سه گانه اشاره مي شود: وظائف و اختيارات قوه مقننه: 1) قانونگذاري مهمترين وظيفه قوه مقننه قانونگذاري در چهار محور است : الف)قوانين معمولي : كه عبارتند از قوانين و مقررات جاري كشور كه اصل 71 قانون اساسي به آن اشاره دارد. ب) قوانين خاص و سازمان دهنده؛ قوانيني كه به لحاظ اهميتي كه دارد به صورت خاص مورد تاكيد قانون اساسي قرار گرفته است.مانند شوراها، امنيت و مصونيت، تامين اجتماعي، نيروهاي مسلح و... ج)قوانين تفويضي؛ بنا بر اصل 85 قانون اساسي مجلس مي تواند تصويب برخي قوانين آزمايشي و يا تصويب دائمي اساسنامه دستگاههاي دولتي را به كميسيونهاي تخصصي خود واگذار كند. د ) تفسير قوانين؛ وظيفه ديگر مجلس در حوزه قانونگذاري تفسير قوانين مبهم است. 2) نظارت؛ وظيفه محوري ديگر قوه مقننه نظارت است كه در چند جنبه ظاهر مي شود: الف) نظارت تاسيسي: كه شامل نظارت بر تشكيل دولت و راي اعتماد به وزيران و كابينه و همچنين نظارت بر تغيير وزرا و نيز درمورد تسليم برنامه دولت به مجلس مي شود. ب) نظارت اطلاعي: كه شامل اطلاع مردمي، سئوال از وزير و ريس جمهور و تحقيق و تفحص از سازمانها و وزارتخانه هاي زير مجموعه آنها ج) نظارت استصوابي: بر معاهدات و قراردادهاي بين المللي ، نظارت بر تغيير خطوط مرزي ،نظارت بر برقراري حالت فوق العاده و محدوديتهاي ضروري، نظارت بر صلح دعاوي مالي دولت يا ارجاع ان به داوري، نظارت بر دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات به خارجيان، د) نظارت مالي: نظارت مالي بر تدوين بودجه ، اجراي بودجه ه)نظارت سياسي ؛ بر مسيوليت سياسي اعضا قوه مجريه، استيضاح وزيران، و رييس جمهور. وظايف و اختيارات قوه مجريه: 1) اداره امور عاليه كشور: مسئوليت اجراي قانون اساسي، امضاي قراردادهاي بين المللي، اعزام و پذيرش سفيران و رياست و مسئوليت شوراهاي عالي كشور 2) رياست اعمال اجرايي كشور؛ كه زير نظر وزرا و سازمانهاي اجرايي زير مجموعه رياست جمهوري انجام وظيفه مي كنند. 3) وظايف در ارتباط با تعامل با قواي ديگر: امضاي قوانين ، همه پرسي ، نصب و عزل وزيران توقف انتخابات تقاضاي تشكيل جلسه غير علني و... 4) تصويب لوايح و ارسال به قوه مقننه ، تصويب آيين نامه ها ي اجرايي و نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرايي و ... وظائف قوه قضاييه: 1) رسيدگي و صدور حكم 2) نظارت بر حسن اجراي قوانين 3) كشف جرم ، تعقيب و مجازات مجرمين 4) پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين 5) اداره زير مجموعه ها قوه قضاييه و... براي مطالعه بيشتر مراجعه كنيد به حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ج 2 دكتر سيد محمد هاشمي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

در مورد سوالات احکام، جهت اطلاع از آخرين استفتائات با دفتر مرجع تقليد خود در تماس باشيد