مي خواستم بدانم مسيحيت چگونه ديني است و آموزه هاي مهم و همچنين احكام شريعتي آن چيست؟

مسيحيت حدود 2000 سال پيش و در فلسطين ، همزمان با تولد عيسى حيات خود را آغاز كرد . عيسى مسيح به عنوان بنيانگذار اين دين شناخته مى شود وى از حضرت مريم به دنيا آمد 1 و در سن سى سالگى به نبوت رسيد و مدت سه سال تبليغ كرد و سر انجام بر اثر دشمنى يهود بنا به نقل انجيل به صليب كشيده شد 2 و سپس جسد او را دفن كردند ولى پس از سه روز دو باره زنده شد و به آسمان ها رفت . اما بنا بر آيات قران آنان مسيح را نكشتند و بر صليب نكشيدند بلكه امر بر ايشان مشتبه شد 3
پيشينه كتاب مقدس
براساس گزارش هاى معتبر و مستند تاريخى كتاب هاى مقدس مسيحيان ، در طول 1500 سال تأليف و گردآورى شده است و مجموع 46 كتاب عهد عتيق يهود و 27 كتاب عهد جديد يعنى انجيل ، براساس نوعى توافق ، حاصل شده است .
4 دخالت و تأليف بشرى در تدوين كتاب مقدس و در نتيجه تحريف آن ، باعث گرديد كه پيامدهاى ناگوارى براى كتاب مقدس ، به وجود آيد .
5 در اينجا كافى است به اعتراف برخى از عالمان و انديشمندان مسيحى بسنده كنيم :
. 1 رابرت م . گرنت 6 انطباق انجيل فعلى را با گفته هاى عيسى به صراحت رد مى كند و مى گويد : « اين بدان معنا نيست كه عيسى تمام كلماتى را كه گزارش شده است دقيقاً به همان شكلى كه انجيل نويسان نوشته اند گفته است » .
7 . 2 ارنست رنان كتاب مقدس را نگاشته انسان دانسته ، آن را همچون ديگر مكتوبات بشرى مشتمل بر خطاهايى مى شمارد و بر وجود داستان هاى دروغين و افسانه ها در آن تأكيد مى ورزد . . 3
8 توماس ميشل - استاد الهيات مسيحى - بر آن است كه به اعتقاد بيشتر متفكران كاتوليك ، پروتستان و ارتودوكس ، كتاب هاى مقدس ، املاى الهى نيست و داراى عصمت لفظى نمى باشد و گاهى نويسندگان بشرى ، نظريات غلط يا اطلاعات اشتباه آميزى را در متن كتاب باقى گذاشته اند .
9 تحريفات و تناقضات كتاب مقدس
. 1 اناجيل از همان آغاز در نسب نامه عيسى ( عليه السلام ) گرفتار تناقض شده اند . انجيل لوقا باب 3 ، نسب عيسى تا داود را 42 نفر و انجيل متى باب اول ، 27 نفر و كتاب تواريخ ايام ، باب 3 ، 21 نفر معرفى كرده و از آنان نام برده اند .
. 2 در سِفر « پيدايش » مى خوانيم : « بعد از اين ايام كه خدا ابراهيم ( عليه السلام ) را امتحان كرد ، به او گفت : اى ابراهيم . عرض كرد : لبيك . گفت : « اكنون پسر خود را كه يگانه فرزند تو است و او را دوست مى دارى ، يعنى « اسحاق » را بردار و بر زمين موريا برو و او را در آنجا بر يكى از كوه هايى كه به تو نشان مى دهم به عنوان هديه سوختنى ، قربانى كن » .
10 ردر اين متن كه مربوط به جريان ذبح كردن يكى از فرزندان حضرت ابراهيم ( عليه السلام ) به دست او است ، پس از عبارت « يگانه فرزند » ، عبارت « يعنى اسحاق » قرار گرفته است . در حالى كه عبارت صريح عهد عتيق ، وعده تولد اسحاق را سيزده سال پس از تولد اسماعيل مى داند . 11 يعنى اسماعيل تا چهارده سالگى تنها فرزند ابراهيم است . پس در اينجا تحريفى صورت گرفته و عبارت « يعنى اسحاق » بعداً به متن عهد عتيق اضافه شده است .
. 3 افسانه هاى بى پايه « اوريگن » برجسته ترين عضو مكتب تفسيرى اسكندريه در رابطه با وجود افسانه هاى غيرعقلانى در عهدين مى نويسد :
« اناجيل ، مملو از چنين عباراتى است مانند : « وقتى كه شيطان عيسى را بالاى كوهى بلند مى برد تا از آنجا قلمرو كل جهان و عظمت آن را به او نشان دهد ! » . 4
12 تقويت ظلم يكى ديگر از آموزه هاى نامعقول كتاب مقدس ، توجيه ظلم و ستم و دعوت به سكوت در برابر حاكمان ظالم ، به بهانه اين است كه آنان ، حاكم و سايه خدا در زمينند ! !
13 آموزه هاى مسيحيت
برخى تعاليم در مسيحيت وجود دارد كه در ديگر اديان ابراهيمى ديده نمى شود . براى نمونه مى توان به تثليث ، گناه نخستين ، فدا و نسخ شريعت اشاره كرد . در ادامه به بررسى اجمالى اين موارد مى پردازيم .
. 1 تثليث {L= (trinity) =L}
باور به تثليث اساس آموزه هاى مسيحيت بوده و راز نخستين شمرده مى شود مسيحيان هر كارى را با آن آغاز مى كنند و اولين مساله اى كه مى آموزند همين است : به نام پدر ، پسر و روح القدس . ايشان هنگام خوردن غذا و ورود به كليسا و ساير عبادات اين عبارت را تكرار مى كنند . با اين همه ، فهم آن براى مسيحيان نه تنها بسيار مشكل ، بلكه غير ممكن است !
1 - . 1 سير پيدايش تثليث
بنا به گزارشات تاريخى ، مسيحيان اوليه هيچ گونه اعتقادى به تثليث نداشتند و مسيح را پيامبر و برگزيده خدا مى دانستند . براى مثال ابيونى ها جماعت بزرگى بودند كه تا قرن چهارم ادامه حيات دادند و عيسى را فقط پسر مريم مى دانستند 14 اما در قرن چهارم با زور سرنيزه سركوب شدند .
به روايت بسيارى از تاريخ نگاران مسيحى پولس نخستين كسى بود كه باور به خدا بودن عيسى را پايه گذارى كرد و آن را ترويج نمود تا بتواند با ايجاد يك خداى محسوس ، بت پرستانى كه عادت به پرستش خداى محسوس داشتند را به كيش جديد دعوت كند .
15 شايان ذكر است كه ترتوليانوس 16 ( كه از الهى دانان و مدافعه نويسان بزرگ مسيحيت به شمار مى رود ) در قرن سوم واژه تثليث {L= Trinitas =L} را نخستين بار بكار برد . 2
17 - . 1 معناى تثليث
الهى دانان مسيحى معتقدند كه اصطلاح تثليث يكى از بزرگ ترين و مشكل ترين دشوارى هايى است كه دانشجوى مسيحى با آن مواجه مى شود . 18 مسيحيان برآنند كه تثليث با حقايق برتر الهى مرتبط است و در نتيجه عقل انسان راهى براى فهم معناى آن ندارد . پس تثليث به مثابه سرّى ناگشوده باقى مى ماند .
درك مسيحيان از تثليث از اعتقاد همزمان به سه گزينه زير تشكيل مى شود : 1
19 - سه شخص متمايز هستند كه الوهيت دارند . 20 اين سه شخص از يكديگر متمايز هستند و بواسطه ويژگى هاى شخصيشان از يكديگر تمييز داده مى شوند . 21 اين بدين معناست كه :
پدر پسر نيست ، پدر روح القدس نيست ، پسر روح القدس نيست
2 - هر شخص كاملا خداست ، به اين معنا كه هر يك فقط در قسمتى از الوهيت شريك نيستند ، بلكه هر كدام به تنهايى در الوهيت كامل هستند :
22 خداى پدر خداى كامل است ، خداى پسر خداى كامل است ، روح القدس خداى كامل است .
3 - فقط يك خداى واحد حقيقى وجود دارد . بنابر اين ، اين تصور كه مسيحيان به سه خدا معتقدند درست نيست ، بلكه به باور ايشان ، يك خدا با سه شخص وجود دارد .
23 براى روشن تر شدن معناى تثليث بايد بدانيم تثليث مانند يك مثلث نيست كه هر كدام از شخصيت هاى آن يك ضلع باشد و هر سه با هم مثلثى واحد باشند زيرا در تثليث هر خدا به تنهايى يك خدا است اما در مثلث هر ضلع يك مثلث نيست .
24 همچنين تثليث ماننديك شخص نيست كه همزمان هم پدر باشد هم پسر و هم همسر زيرا در تثليث سه شخص متمايز وجود دارد نه يك نفر با سه نقش .
25 براى فرار از بحران خرد گريزى تثليث ، كليسا تلاش فراوانى براى عقل پذير نمودن تثليث داشت . وقتى نظريه تثليث را در ترازوى منطق ميگذاريم مى بينيم كه عقل اين نظريه را نمى پذيرد و به صراحت آن را انكار مى كند . مسيحيان به اين مساله يك جواب مشترك مى دهند كه ما نبايد توقع داشته باشيم كه چگونگى اين امور را درك كنيم و اصلا منطق انسانى هرگز نمى تواند اين مسائل را حل كند .
26 البته اين مساله كمتر توضيح داده مى شود كه چگونه بايد به آموزه اى ايمان بياوريم كه نه فراتر از عقل بلكه مخالف آن است ؟ چگونه مى توان امر يگانه اى را در همان حال كه يكى است ، سه تا دانست ؟ و يا در همان حال كه سه تا است ، يكى پنداشت ؟
علاوه بر اين در كتاب مقدس آيات صريحى وجود دارد كه مسيح هستى و حياتش را از پدر گرفته است . اگر بر مبناى كتاب مقدس معتقديم كه پسر همه وجود و هستى خود را از پدر دارد ، 27 چگونه بايد بگوييم در عين حال الوهيتى درونى و ذاتى دارد ؟
همچنين در كتاب مقدس آيات صريحى وجود دارد كه الوهيت مسيح را انكار ميكند :
1 - « ما را تنها يك خداست ، يعنى پدر » 28 اما در تثليث ميخوانيم ما را تنها يك خداست يعنى پدر ، پسر ، روح القدس !
2 - مسيح خود اذعان ميكند كه « قادر » نيست و كسى ديگر به او قدرت داده و مى فرمايد : پسر از خود هيچ نمى تواند كرد . 3
29 - پطرس جانشين عيسى مسيح خطاب به يهوديان ميگويد تمامى معجزات مسيح منشايى خدايى دارد و از نزد خودش نيست 4
30 - خود مسيح نيز معترف است كه داناى مطلق نيست و نسبت به برخى امور بى اطلاع مى باشد ، مانند روز باز گشت خودش .
31 در نتيجه بسيارى از مسيحيان جديد 32 مى پرسند چگونه مسيح مى تواند خدا باشد و در عين حال چنين مطالبى را نيز بگويد ؟
. 2 فدا و گناه اصلى
يكى از اساسى ترين آموزه هاى مسيحيت ، باور به « فدا » و نجات بشريت بوسيله مرگ عيسى است . براى شناخت بهتر فدا بايد به مواردى اشاره شود :
1 - . 2 انسان پيش از گناه
خداوند انسان را آفريد و انسان در طبيعت اوليه خود پاك و خداگونه خلق شده بود . اعتقاد نامه رسمى كاتوليك در اين زمينه آورده است : پدر و مادر نخستين ما يعنى آدم و حوا با اصلى پاك و در حالت تقدس و عدالت خلق شدند . 2
33 - . 2 گناه نخستين
با نافرمانى آدم و خوردن از ميوه درخت ممنوعه ، تقدس يافتگى نخستين او از بين رفت و در نتيجه طبيعت آدمى فاسد شد و مانند انسانى كه به درون چاه سقوط كرده و استخوان هايش شكسته ، ديگر قادر به نجات خود نبود .
در الهيات مسيحى به نافرمانى آدم و حوا كه منجر به سقوط انسان شد گناه نخستين مى گويند 34
پولس در اين باره مى گويد :
روقتى آدم گناه كرد ، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت وباعث شيوع مرگ در سراسر جهان شد . در نتيجه همه چيز دچار فرسودگى و تباهى گشت . چون همه انسانها گناه كردند .
35 مقصود از اين مرگ ، مرگ روحى و فساد ذاتى است . و اين فساد ذاتى از آدم به تمام نسلش به ارث رسيد .
خطاى آدم تنها به خود وى زيان وارد نكرد بلكه همه نسل او را متضرر كرد 36 همانند تنبيههاى گروهى كه به خاطر جرم يك نفر يك گروه را تنبيه ميكنند . گناه يك نفر ( آدم ) به تمامى نسلش به ارث رسيد و تمام بشريت فاسد شد حتى كودكانى كه تازه به دنيا ميآيند ميراث بر گناه آدم هستند . پولس مى گويد :
. . . به يك خطا حكم شد بر جميع مردمان براى قصاص . . . ( روميان 5 : 18 )
آگوستين معتقد بود كه نوزادانى كه بدون تعميد از دنيا مى روند به خاطر گناه اصلى به جهنم مى روند . پدران يونانى كليسا نيز از اين نظريه تبعيت كردند . 3
37 - . 2 فديه الهى
حال كه بشر گناه كرده و براى جبران اين گناه كفاره و قربانى نياز است ، ، كفاره بايد بى عيب و نقص و سالم باشد تا بتواند غضب خدا را فرو نشاند . از آن رو كه طبيعت انسان پس از گناه اوليه معيوب شد بنابر اين كسى مى بايست جايگزين انسان شده و جريمه و مجازات گناهان انسان را متحمل مى شد . چون بشر نمى توانست چنين رهاننده اى براى خود مهيا كند خدا براى نجات او از اين وضع اسف بار نقشه كشيد كه پسرش را كه همذات وى بود به صورت يك انسان بفرستد و وى را در عوض گناهان بشر فديه دهد . به تعبير كارل بارت « عيسى داورى بود كه بجاى ما داورى شد . »
38 يكى از سوال هاى مطرحى كه امروزه كليسا با آن مواجه شده اين نكته است كه چگونه بايد بپذيريم خداوند عادل است و در عين حال تمام نسل بشر را به خاطر گناه يك نفر مواخذه مى كند ؟
آموزه اى كه به نظر انديشمندانى چون جوزف باتلر در عهد جديد به صورت واضح مطرح نشده است .
39 رپيتر آبلار 40 از متفكرين بزرگ مسيحى نيز در تفسير رساله روميان ، آموزه سنتى كليسا مبنى بر كفاره شدن مسيح براى گناهان بشر را زير سوال برد . او در قسمتى از اين كتاب مى گويد :
« حقيقتا ضرورت ريخته شدن خون فردى بى گناه به عنوان بهاى يك چيز و اينكه قربانى شدن فرد بى گناهى باعث رضايت خاطر گردد ، چقدر بى رحمانه و شريرانه به نظر مى رسد . چقدر تصور اين امر مشكل است كه خدا با مرگ فرزند خود آنقدر موافق باشد كه بواسطه آن با كل جهان مصالحه كند ! اين سوال و سوال هاى مشابه آن ، مساله اى اساسى را در مورد رستگارى ما بواسطه مرگ مسيح در برابر ما قرار مى دهد . »
41 تامس چاب [ 1747 م ] معتقد بود مفهوم مرگ مسيح به عنوان قربانى به اين خاطر وارد مسيحيت شد زيرا كليسا ديد يهوديان معبد ، مذبح و قربانى و كاهن اعظم دارند . پس براى آنكه نشان دهند مسيحيت تفاوت چندانى با آئين يهود ندارد به اين فكر افتادند كه مفاهيمى شبيه آن را وارد مسيحيت كننددر حالى كه پاپ اين نظريه را مردود مى دانست و مى گفت رحم و مروت خدا يكسره به سبب نيكوئى و رحمانيت ذاتى اوست نه معلول چيزى خارج از او خواه اين چيز درد و رنج عيسى و مرگ عيسى مسيح باشد خواه هر چيز ديگر . 3
42 شريعت
شريعت مجموعه مقررات و احكامى است كه جهت تنظيم اعمال انسان و براى اصلاح نظام اجتماعى وضع مى شود . پيامبران بزرگ الهى چون موسى ، عيسى و رسول اسلام داراى شريعت بودند .
گر چه روح كلى تسليم در برابر حق ، اطاعت از خداوند ، ايمان به غيب و معاد در همه اديان الهى مشترك است ولى با توجه به اختلاف استعداد امتها قوانين متفاوتى مناسب با شرايط هر يك براى آنان وضع شده است .
كتاب مقدس نيز تاكيد زيادى بر انجام شريعت دارد ، چنان كه در عهد قديم آمده است : ملعون باد كسى كه كلمات اين شريعت را اثبات ننمايد تا آنها را بجا نياورد . 1
43 - . 3 مسيح و شريعت
با توجه به نوشته هاى موجود در اناجيل ، مسيح ( ع ) شريعت جديدى نياورد و همواره بر لزوم رعايت شريعت موسوى تاكيد مى نمود . البته در برخى موارد و مطابق با شرايط جديد تغييرات جزئى در آن ايجاد كرد .
به روايت انجيل ها ، مسيح خود را كامل كننده شريعت موسى دانسته و همواره تاكيد مى كرد : گمان مبريد كه آمده ام تا تورات يا صحف انبيا را باطل سازم . نيامده ام تا باطل نمايم بلكه تا تمام كنم . 18 زيرا هرآينه به شما ميگويم تا آسمان و زمين زايل نشود همزه يا نقطه اى از تورات هرگز زايل نخواهد شد تا همه واقع شود . 19 پس هركه يكى از اين احكام كوچكترين را بشكند و به مردم چنين تعليم دهد در ملكوت آسمان كمترين شمرده شود . اما هركه بعمل آورد و تعليم نمايد او در ملكوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد .
44 مسيح خودش نيز در عمل به شريعت موسى وفادار بود 45 به نماز اهتمام خاصى داشت 46 ، روزه مى گرفت 47 ، ماليات هيكل را مى پرداخت 48 و به زيارت هيكل مى رفت . با اين وجود پيروان مسيح شريعت را كنار زده و معتقدند زمانش سپرى شده است و ديگر عمل به آن لازم نيست . 2
49 - . 3 مسيحيت و شريعت گريزى
جدايى شريعت از دين مسيح طى يك فرايند تاريخى و در پى فراهم آمدن بسترهاى آن صورت گرفته است . روند اين جدايى تقريبا با گرايش پولس به مسيحيت مصادف بود . زيرا او پس از مسيحى شدن و طرح آموزه فدا به اين انديشه معتقد شد كه با به صليب كشيده شدن مسيح گناه برداشته شده و با برداشته شدن گناه ديگر نيازى به انجام شريعت نيست و ايمان به مسيح براى نجات كافى است . 3
50 - . 3 سير نسخ شريعت
در جريان سفرهاى تبليغى پولس و برنابا برخى از كسانى كه سابق بر اين دوگانه پرست بودند به مسيح ايمان آوردند . اين جماعت تا كنون شريعت يهودى را انجام نداده بودند و طبيعتا « ختنه » نيز نشده بودند ! 51 بنابر اين اگر « ختنه كردن » براى پذيرش مسيحيت الزامى بود ، مانع بزرگى در راه مسيحى شدن ايشان بوجود مى آمد !
از طرفى « ختنه كردن » در شريعت يهود ( و پس از آن شريعت عيسى ) يكى از مهم ترين رسوم مذهبى بود در نتيجه نزاع بزرگى بين رسولان ايجاد شد كه آيا ختنه كردن براى بت پرستانى كه قرار است مسيحى شوند لازم است يا نه ؟ كه در نهايت با فشارهايى كه توسط پولس وارد شد ، عمل به برخى مظاهر سخت شريعت ( مانند ختنه ) براى غير يهوديان حذف شد .
اما پيشروى پولس به اينجا خاتمه نيافت ، زيرا پس از مدتى ادعا كرد كه تمام شريعت و براى تمام اقوام منسوخ شده است .
او اينگونه مى انديشيد كه شريعت مخصوص زمانى بود كه انسان در وضعيت قهر با خدا قرار داشت ، اما پس از به صليب كشيده شدن مسيح و آشتى انسان با خدا ديگر عمل به شريعت نياز نيست و راه نجات ، « ايمان » به مسيح است نه « شريعت » ! پولس در مرحله بعد پا را از اين فراتر نهاده ، گفت : هر كسى كه فكر كند كه مى تواند با شريعت نجات يابد ، ديگر مسيح نمى تواند او را نجات دهد ! 4
52 - . 3 نزاع حواريون عيسى با پولس
مساله نسخ شريعت سبب شد كه بين حواريون عيسى و پولس جدال هاى شديدى رخ دهد . در اين نزاع ها كه در انجيل هم ثبت شده پولس ، حواريون و در راس آنها پطرس را كه موافق شريعت بودند منافق و دورو خوانده و ايشان را برادران كذبه و افسونگر معرفى مى كند . در اين راستا يعقوب ( يكى از حواريون عيسى مسيح ) در نامه اش مينويسد « برادران من چه سود اگر كسى ادعا كند كه ايمان دارد اما عمل نداشته باشد ؟ آيا چنين اعمالى مى تواند او را نجات بخشد ؟ . . . ايمان بدون عمل مرده است »
اما در نهايت اين پولس بود كه بخاطر شباهت انديشه هايش با انديشه هاى اقوام بت پرست در اين نزاع پيروز شد .
جان ناس ، تاريخ نگار مسيحى ، در اين باره مى گويد : « پولس را غالبا دومين موسس مسيحيت لقب داده اند و مسلما او در اين راه جهاد بسيار كرد و فرقه طرفداران اصول و شرايع موسوى را مغلوب ساخت به طورى كه آنها اهميت موقع و مقام خود را بر اثر مساعى پولس از كف دادند » . 4
53 آيين هاى كليسا {L= (sacramentum) =L}
گويى شريعت با روح دين عجين است و داشتن دينى بدون شريعت و آيين هاى بيرونى غير ممكن مى باشد . به همين جهت مسيحيان پس از رها كردن شريعت مسيح با تاويل بردن آياتى از عهد جديد دستورالعمل هاى رفتارى جديدى براى خود يافتند كه به عنوان اسرار كليسايى ناميده مى شود . كه به بررسى اين موارد مى پردازيم .
تقريبا همه مسيحيان اتفاق نظر دارند كه دو آيين تعميد و عشاى ربانى در شمار آيين هاى كليساست اما مسيحيان كاتوليك و ارتدكس به پنج آيين ديگر نيز اعتقاد دارند . اين در حالى است كه برخى از كليساهاى پروتستان مانند كواكرها و سپاه نجات هيچ يك از آيين ها را نمى پذيرند .
1 - تعميد {L= (baptism) =L} : هر مسيحى فقط يكبار هنگام ورود به جامعه مسيحت تعميد مى پذيرد و كشيش تمام يا بخشى از بدن تعميد گيرنده را همراه با ذكر نام پدر ، پسر و روح القدس در آب فرو ميبرد 2
. 54 - تاييد {L= (Confirmation) =L} : تاييد يعنى پذيرفته شدن توسط روح القدس . در اين مراسم كه معمولا هنگام بلوغ انجام مى شود ، كشيش داوطلب تاييد را با روغن مقدس همراه با عبارت « روح القدس را بپذير تا بتوانى به مسيح شهادت دهى » مسح مى كند . 3
55 - عشاء ربانى {L= (Eucharist) =L} : در اين مراسم به يادبود شام آخر عيسى مسيح ، مقدار كمى نان فطير توسط كشيش در دهان مسيحيان گذاشته مى شود و ايشان بايد بدون دندان زدن آن را بخورند .
56 كاتوليك ها و ارتدكس ها بر اين باورند كه نان و شراب حقيقتا به گوشت و خون مسيح تبديل مى شود .
4 - اعتراف {L= (SacramentofPenance) =L} : اگر شخصى دچار خطا يا اشتباهى شود ، بايد نزد كشيش به گناه خود اعتراف كند تا گناهانش بخشيده شود . براى اين كار شخص گناه كار پس از ورود به اتاقكى چوبين در برابر كشيش زانو مى زند و گناهانش را براى كشيش شرح مى دهد و سپس كشيش عباراتى از باب اندرز مى گويد و برايش جريمه اى مقرر مى كند . 5
57 - تدهين {L= (AnointingoftheSick =L} ) : در اين مراسم بيمار مشرف به مرگ توسط يك كشيش با روغن مقدس تدهين ( روغن مالى ) مى شود . 6
58 - دست گذارى {L= (Sacramentsattheserviceofcommunion =L} ) : مسيحيان سه درجه روحانى دارند
« شماس » 59 : به معناى خادم است و به كشيش در مراسم كليسا كمك مى كند .
« كشيش » 60 : وى رهبرى يك كليسا را به عهده دارد .
« اسقف » 61 : وى در قلمرو معينى رهبرى كليساها را به عهده دارد . اسقف عادى معمولا در سطح يك شهر و كاردينال در سطح يك منطقه بزرگ جغرافيايى و پاپ در سطح جهان رهبرى كليسا را به عهده دارند .
بنابه اعتقادات مسيحى هرگاه شخصى بخواهد به درجه روحانى بالاتر نائل شود ، بايد توسط مقام بالاتر دست گذارى شود . 62 البته زنها خارج از اين قانون هستند و تنها مى توانند « شماس » شوند .
7 - ازدواج {L= (Matrimony) =L} : هرگاه زن و مردى بخواهند با يكديگر پيوند زناشويى برقرار كنند كليسا اين پيوند را برقرار مى سازد . در مسيحيت امكان طلاق وجود ندارد مگر به سبب فحشا . در غير اين صورت اگر زن و مرد از هم جدا شده و با شخص ديگرى ازدواج كنند ، زناكار به شمار مى روند . شايان ذكر است كه در كليساى كاتوليك كشيشان و راهبه ها حق ازدواج ندارند . 63 گر چه برخى از فرقه ها اين مقررات را رعايت نميكنند .
. 5 اعياد مسيحيت
در مسيحيت يادبودها و عيدهاى فراوانى وجود دارد كه به برخى از آنها اشاره مى شود :
كريسمس {L= (Christmas) =L} ( جشن مسيح ) : اين جشن به مناسبت تولد آن حضرت در 25 دسامبر برگزار مى شود . هفت روز پس از آن جشن اول سال ميلادى در يك ژانويه برگزار مى شود . البته روز و تاريخ دقيق تولد حضرت عيسى مشخص نيست .
64 عيد پاك : مهم ترين جشن دينى مسيحيان است كه به مناسبت پيروزى عيسى بر مرگ و برخاستن وى از مردگان ، در سومين روز تصليب او برگزار مى شود .
عيد پاك پس از اعتدال ربيعى و نخستين بدر شدن ماه برگزار مى شود كه حدودا مطابق با 22 مارس تا 25 آوريل است . . 6
65 نماز
در مسيحيت نماز به شيوه خاصى كه در اسلام وجود دارد مطرح نيست ، بلكه ايشان در برابر خدا دعاهاى التجا آميز بجا مى آورند . مسيحيان كاتوليك پيش از ورود به كليسا با آب مقدس خود را تطهير مى كنند ، به اين صورت كه دست خود را در آب فرو برده و صليب مى كشند .
66 يكى از دعاهاى مرسوم براى برگزارى نماز ، دعاى زير است :
اى پدر ما كه در آسمانى نام تو مقدس باد ، ملكوت تو بيايد . اراده تو چنان كه در آسمان است در زمين نيز به انجام رسد . نان كفاف امروز ما را بده ، گناهان امروز ما را ببخش چنان كه ما نيز كسانى را كه به ما بدى مى كنند ببخشيم . ما را در آزمايش نياور ، بلكه از شرير رهايى ده زيرا ملكوت ، قوت و جلال از آن توست . « آمين » .
67 البته برخى از حركتهاى بدن مانند دست ها را رو به آسمان گرفتن و يا خم كردن زانو در نماز مرسوم است .
. 7 روزه
« متى » در انجيلش روايتى را ذكر مى كند مبنى بر اينكه عيسى چهل شبانه روز روزه گرفت . او درباره روزه داران مى فرمود : چون روزه مى گيريد چون رياكاران ترش رو نباشيد .
68 با اين حال روزه در مسيحيت در شمار احكام شرعى نيست و مسيحيان آزادند در هر زمان به طور فردى يا گروهى روزه بگيرند . چگونگى روزه گرفتن در ميان مسيحيان نيز بنا به وابستگى ايشان به فرقه خاص متفاوت است و از نخوردن گوشت ، لبنيات ، تخم مرغ روغن و مشروب 69 و اكتفا به غذاهاى ساده تا پرهيز كامل از غذاها و اكتفا به مايعات وجود دارد .
زمان روزه گرفتن نيز به فرقه اى كه از آن تبعيت مى كنند بستگى دارد ، ولى معمولا روزهايى چون چهارشنبه خاكستر ( روز دستگيرى عيسى ) و جمعه صليب ( روز به صليب كشيده شدن عيسى ) و چهل روز پيش از عيد پاك و روزهايى از اين دست را روزه مى گيرند .
. 8 حجاب
در كتاب مقدس تاكيد زيادى بر لزوم آراستگى به حيا و كنار نهادن آرايش ظاهرى شده است :
« و نيز خواهانم كه زنان پوششى شايسته به تن كنند و خويشتن را به نجابت و متانت بيارايند نه به گيسوان بافته با طلا و مرواريد و جامه هاى فاخر . . . زن بايد در آرامى و تسليم كامل تعليم قرار گيرد . زن را اجازت نمى دهم كه تعليم دهد يا بر مرد مسلط شود ، بلكه بايد آرام باشد » .
70 همچنين درباره پوشش سر آمده است :
« اگر زنى سر خود را نمى پوشاند پس اصلا موهاى خود را بچيند و اگر براى زن شرم آور است كه موهايش را بچيند يا بتراشد پس بايد سر خود را بپوشاند . مرد نبايد سر خود را بپوشاند زيرا او صورت و جلال خداست ، اما زن جلال مرد است .
71 علاوه بر اين فرامينى كه در كتاب مقدس درباره لزوم حجاب آمده است ، تصويرهايى كه از پوشاك مسيحيان و مردم اروپا از سال هاى اوليه ميلادى تا قرون معاصر انتشار يافته ، به روشنى نشان مى دهد كه حجاب بين زنان رعايت مى شد .
72 منابع :
. 1 گريدى ، جوان امسيحيت و بدعتها ، عبدالرحيم سليمانى اردستانى ، قم ، موسسه طه ، 1384 ، چاپ دوم
. 2 ميلر ، ويليام تاريخ كليساى قديم در امپراتورى روم و ايران ، ترجمه على نخستين ،
. 3 دورانت ، ويل تاريخ تمدن ج 3 ، حميد عنايت و . . . ، تهران ، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى ، 1371 ،
. 4 كرنز ، ارل سرگذشت مسيحيت در طول تاريخ ، ترجمه آرمان رشدى ، آموزشگاه كتاب مقدس ، 1994 ، ص 106 - . 5
107 وان وورست ، رابرت اى مسيحيت از لابلاى متون ، جواد باغبانى و عباس رسول زاده ، قم ، موسسه امام خمينى ، 1384
. 6 ميشل توماس . كلام مسيحى ترجمه حسين توفيقى انتشارات دانشگاه اديان و مذاهب
. 7 بى ناس ، جان . تاريخ جامع اديان ، ترجمه على اصغر حكمت ، انتشارات علمى - فرهنگى
. 8 جميز . آ . كوريك ، قرون وسطاى اوليه . ترجمه مهدى حقيقت خواه انتشارات ققنوس
. 9 گراث ، مگ در امدى بر الهيات مسيحى ترجمه عيسى ديباج . انتشارات كتاب روشن
. 10 تنى ، مريل سى معرفى عهد جديد ، مترجم طه ميكائيليان ، تهران ، انتشارات حيات ابدى ، 1362 ،
. 11 رابرتسون ، آرچيبالد عيسى اسطوره يا تاريخ ، مترجم حسين توفيقى ، قم ، دانشگاه اديان ، 1387 ، چاپ دوم ،
. 12 ايان باربور ، علم و دين ، ترجمه بهاء الدين خرمشاهى . مركز نشر دانشگاهى
. 13 ولف ، كرى . درباره مفهوم انجيلها ، مترجم : محمد قاضى ناشر : امير كبير
. 14 دائره المعارف كتاب مقدس ، مترجم بهرام محمديان و . . . ، تهران ، انتشارات سرخدار ، 1381 ،
. 15 كشيش عزيز ، فهيم . المدخل الى عهد الجديد ،
. 16 رابتسون ، ارچيبالد . عيسى اسطوره يا تاريخ ، مترجم : حسين توفيقى . ناشر : دانشگاه اديان و مذاهب
. 17 فلويد فيلسون ، كليد عهد جديد ، ترجمه مسعود رجب نيا ، تهران ، انتشارات نورجهان
. 18 كهن ، ابراهام . گنجينه اى از تلمود . ترجمه امير فريدون گرگانى . انتشارات اساطير .
. 19 جفرى بارندر ، المعتقدات الدينيه لدى الشعوب ، ترجمه د . امام عبدالفتاح ، كويت ، 1413 ،
. 20 لين ، تونى تاريخ تفكر مسيحى ، روبرت آسريان ، تهران ، نشروپژوهش فرزان روز ، چاپ سوم ، 1386 ،
. 21 اليوت ، استوارت . راز تثليث . انتشارات نور جهان
. 22 استوارت اليوت ، يگانگى در تثليث ، انتشارات نور جهان ر
. 23 ژوزف بهنامى ، مدخلى بر آموزه تثليث . انتشارات نور جهان
. 24 براون واشنايدر . پوشاك اقوام مختلف
. 25 استات ، جان . مبانى مسيحيت . مترجم روبرت آسريان
. 26 معجم اللاهوت الكتابى . مدخل فدا
. 27 قاموس كتاب مقدس . واژه شريعت
. 28 راستز ، لئو . فرهنگ تحليلى مذاهب آمريكايى مترجم محمد بقايى
{L= .29ShouldYouBelieveintheTrinity?.WatchTowerBibleandTractSocietyofPennsylvania.Copyright =L} ض {L= 2006JehovahsWitnessesOfficialWebSite =L}
{L= .30Schaff,Philip:HistoryoftheChristianChurch,Vol.VIII:ModernChristianity:TheSwissReformation,WilliamB.EerdmansPub.Co.,GrandRapids,Michigan,USA, =L} , 1910
{L= .31T.mcnell,jonh-TheHistoryCharacterofCalvinism, =L}
{L= .32CatholicEncyclopedia =L}
{L= .33britannica-encyclopedia =L}
{L= .34Grudem,WayneA..1994Systematictheologyanintroductiontobiblicaldoctrine.Leicester,England:Inter-VarsityPress =L} .
{L= .35Barth,Karl,andGeoffreyWilliamBromiley..1975ThedoctrineofthewordofGodprolegomenatochurchdogmatics,beingvolumeI,.1Edinburgh:T.T.Clark. =L}
{L= .36Monier-Williams,Monier.Hinduism.VIIPage.87SocietyforPromotingChrist =L} , . 37
{L= 1925OutlinesoftheHistoryofDogma =L}
{L= .38CatechismoftheCatholicChurch =L}
{L= .39OxfordDictionaryoftheChristianChurch(OxfordUniversityPress2005 =L}
{L= .40Agustine,s.CityofGod, =L}
{L= .41StudybyInternationalTheologicalCommission,19January, =L} 2007 19 - . 42
21 {L= Liddell,HenryGeorgeRobertScott,HenryStuartJonesandRoderick. =L} {L= McKenzie(1940).???????.AGreek-EnglishLexicon.Medford,Massachusetts:TuftsUniversity =L} .
{L= .43HowDecember25BecameChristmas,BiblicalArchaeologyReview,Retrieved2009 =L} -
. 44 {L= PhilipZaleski,CarolZaleski(2005).Prayer:AHistory.HoughtonMifflinBooks. =L}
. 45 {L= Kallistos(Ware),BishopMary,Mother(1978),TheLentenTriodion,SouthCanaanPA:St.TikhonsSeminaryPress(published2002 =L} (
{L= .46Cloud,DWWhatistheEmergingChurch.WayofLifeLiteratureExcerpton =L}
{L= .47TheEncyclopediaofReligionbyMirceaEliade, =L}
{L= .48Samarin,WilliamJ.(1972).TonguesofMenandAngels:TheReligiousLanguageofPentecostalism.NewYork:Macmillan. =L}
{L= .49Goodman,FelicitasD.(1969).PhoneticAnalysisofGlossolaliainFourCulturalSettings.JournalfortheScientificStudyofReligion =L}
{L= .50Samarin,WilliamJ.(1972).TonguesofMenandAngels:TheReligiousLanguageofPentecostalism.NewYork:Macmillan. =L}
{L= .51Cutten,GeorgeBarton(1927).SpeakingwithTonguesHistoricallyandPsychologicallyConsidered.YaleUniversityPress. =L}
52 - غلاطيان 2 : 53
5 - بى ناس ، جان . تاريخ جامع اديان ، ص 54
{L= 613-Liddell,HenryGeorgeRobertScott,HenryStuartJonesandRoderickMcKenzie(1940).???????.AGreek-EnglishLexicon.Medford,Massachusetts:TuftsUniversity =L}
{L= 55-CatechismoftheCatholicChurch, =L} 1285 ج 1321
{L= 56-CatechismoftheCatholicChurch, =L} 1322 ج 57
1419 - راستز ، لئو . فرهنگ تحليلى مذاهب آمريكايى مترجم محمد بقايى ر ص 58
{L= 233-CatechismoftheCatholicChurch, =L} 1499 ج 59
{L= 1532-deacon =L}
{L= 60-priest =L}
{L= 61-bishop =L}
{L= 62-CatechismoftheCatholicChurch, =L} 1536 ج 63
{L= 1600-CatechismoftheCatholicChurch, =L} 1601 ج {L= 1666,andannulment(CatholicChurch =L} ) .
{L= 64-HowDecember25BecameChristmas,BiblicalArchaeologyReview,Retrieved2009 =L} - 12 - 65
{L= 13-.Jones,Stephen(1996).SecretsofTime. =L}
{L= 66-PhilipZaleski,CarolZaleski(2005).Prayer:AHistory.HoughtonMifflinBooks. =L}
67 - متى ، 9 :
6 - 68 متى ، 16 : 69
{L= 9Kallistos(Ware),BishopMary,Mother(1978),TheLentenTriodion,SouthCanaanPA:St.TikhonsSeminaryPress(published2002),pp. =L} {L= ,ff35 =L}
70 - اول تيموتائوس ، 9 :
2 - 71 اول قرنتيان ، 5 : 72
11 - براون واشنايدر . پوشاك اقوام مختلف ر ص 116


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن