چرا اين فيلم هاي تلويزيون اين قدر به روابط دختر و پسر مي پردازد، به طوري كه اين فيلم ها باعث بيدار شدن شهوت، احساسات كاذب و دوري از مطالعه، بي حوصلگي و دوري از شادابي در زندگي و افزايش گناه هاي جنسي و فشارهاي جنسي و نگاه شهوت انگيز به زنان در تلويزيون و ... مي شود؟ آيا نبايد شخص رهبري به اين چيز ها رسيدگي كند؛ آن هم نه به طور تذكر، بلكه به طور عملي؟
مسلما كاركرد صدا و سيما هم مانند ساير دستگاه ها خالي از عيب و نقص نمي باشد, اما با توجه به اهميت اين رسانه و نقش مهم و تأثيرگذار آن بر افكار عمومي , عقايد و نگرش هاي جامعه و وظايف سنگيني كه اين رسانه ملي خصوصا بعد از انقلاب در جهت گسترش و تثبيت ارزش هاي اسلامي و الهي در جامعه و زدودن فرهنگ فاسد پهلوي و مقابله با تهاجم فرهنگي بر عهده دارد رفع مشكلات و معضلات اين رسانه و بهبود كيفي و كمي برنامه هاي آن , آن هم در حدي كه زيبنده حكومت اسلامي باشد و بتوان از آن به عنوان يك دانشگاه انسان سازي نام برد از اولويت بسزايي برخوردار مي باشد.
اما در مورد انتقاداتي كه شما نام برديد بايد گفت :
عليرغم وجود برخي مشكلات و معضلاتي كه به هيچ وجه زيبنده رسانه ملي نظام اسلامي ايران نمي باشد, صدا و سيماي جمهوري اسلامي دستاوردها و برنامه هاي بسيار مفيد و مثبت و سازنده فراواني داشته و دارد گذشته از برخي مظاهر نامناسب با ارزش هاي اسلامي , اكثريت برنامه هاي صدا و سيما برنامه هايي آموزنده و در راستاي تأمين نيازهاي متنوع اقشار مختلف جامعه مي باشد كه البته به واسطه برخي عوامل , هنوز مشكلات و معضلات و نواقص در دستيابي به نقطه مطلوب و برآوردن انتظارات مسؤولين نظام اسلامي و مردم عاليقدر وجود دارد كه بخشي از اينها مربوط به وزارت ارشاد و صدا و سيما و اصلاح كاركردهاي آن مي باشد و بخشي هم مربوط به افراد بيننده و مخاطبين آن مي باشد. اما در مورد اول بايد گفت كه هم در زمان امام كه اين رسانه ها زير نظر مشترك قواي سه گانه اداره مي شد و چه در زمان حال كه نصب و عزل رئيس آن با مقام معظم رهبري مي باشد و شورايي مركب از نمايندگان سه قوه بر سازمان نظارت دارند, خود اين بزرگواران انتقادات زيادي به برخي از برنامه هاي اين رسانه داشته , تذكرات متعددي در جهت بهبودبخشي آن داده اند. معظم له در 24 آذر 78 در ديدار شوراي عالي انقلاب فرهنگي فرمودند:
((... من به صدا و سيما هفته اي يك بار يا كم تر, اعتراض مي كنم و پيغام تند مي دهم ; اما صدا و سيما كارهاي زيادي به عنوان اسلام انجام داده و برنامه هاي اسلامي درست كرده است . برنامه هاي هنري , اسلامي , گزارش و علمي , اگر خطا دارد تلاش هم دارد...))
بنابراين چنين نيست كه مقام معظم رهبري هيچ گونه نظارت و كنترل بر اين رسانه نداشته باشند بلكه برعكس با توجه به جايگاه و وظايف آن نسبت به اين رسانه حساس بوده و اهتمام جدي دارند. مقام معظم رهبري بر همه قواي حاكم و دستگاههاي حكومتي از جمله صدا و سيما نظارت دارند، ليكن به دليل گستردگي تمامي اركان حكومت و شعاع كارها و فعاليت هاي آنان، مقام معظم رهبري به طور طبيعي نمي توانند در تمام جزئيات آن فعاليت ها نظارت نمايند. بلكه عمده نظارت ها در بخش سياست گزاري هاست كه دستگاههاي حكومتي در مسير صحيح حركت كنند اما مصداق ها به طور طبيعي خارج از ديد مقام رهبري قرار مي گيرد.
علاوه بر آن كه مشي رهبري با توجه به ضرورت قانونمند شدن فعاليت هاي جامعه و نهادينه شدن مسئوليت و پاسخ گوئي قواي حاكم در برابر ملت، مقام معظم رهبري حتي الامكان نظارت مي كنند نه دخالت مگر آن كه مسئله بسيار حاد باشد كه ناچار به مداخله گردند مانند طرح مطبوعات در مجلس ششم نظر ايشان اين است كه كارها بر روال قانون باشد و دخالتهاي استثنايي در حد اقل ممكن قرار گيرد از اين رو شوراي نظارت بر فعاليت صدا و سيما و نيز گاهي مراجع و مردم به برنامه هاي آن اعتراض مي كنند و رهبري حمايت مي كند.
قانون اساسي چهار وظيفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته است كه عبارتند از:
1. تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام
2. نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام
3. حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه
4. حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 110 )
اين نكته هم مغفول نماند كه مقام معظم رهبري در بسيار موارد به مسئولين تذكر مي دهند ولي لازم نيست اين تذكرات علني بوده باعث تضعيف آنان گردد.
نكته ديگري كه لازم است به آن توجه شود اين است كه در عصر كنوني كه عصر ارتباطات و فن آوري اطلاعات و از طرفي دشمن در صدد تهاجم فرهنگي است و از جانب ديگر نيز كشور ما از تنوع فرهنگي برخوردار است صدا و سيما بايدبگونه اي باشد كه بتواند مخاطبان خود را از پاي سي دي ها و اينترنت و احيانا ماهواره به سوي خود بكشد و در اين راه تنوع براي مخاطبان امري ضروري است و با اين حال به دو گروه بايد پاسخگو باشد گروهي كه خواهان آزادي بيشتر در صدا و سيما هستند و اگر خواسته هاي خود را نيابند به طرف ماهواره و ... روي مي آورند كه ضرري بدتر براي جامعه دارد و گروهي از متشرعين كه خواستار رعايت تمامي ضوابط شرعي هستند و اين وظيفه صدا و سيما كه رسانه ملي است و قصد دارد تمام حداكثر مخاطبان را با رعايت حدود شرعي حفظ كند دشوار مي كند. و اين همان استدلال دفع افسد به فاسد است كه برخي ا ز مسئولين صدا و سيما مي گويند اگر ما اين برنامه هاي شاد را نگذاريم، بسياري از مخاطبين به سراغ برنامه هاي بدتر از قبيل برنامه هاي ماهواره اي مي روند و اين خطرش بيشتر است. پس براي پرهيز از زيان بيشتر به زيان كمتر تن در دهيم
البته به نظر مي رسد اين معيار قابل تأمل و مورد مناقشه جدي باشد چون اين امر حد يقيني ندارد يعني معلوم نيست مرز اين گونه تسليم شدن در مقابل فساد ها به بهانه دفع افسد تا كجاست و آيا نقطه پاياني دارد يا نه؟
وجود اين قبيل مشكلات و نقائص وظيفه نيروهاي انقلابي و متعهد را در كسب تخصص ها و مهارت هاي گوناگون , مضاعف مي نمايد زيرا پاره اي از عوامل اين نارسائي ها به كمبود نيروي انساني و متخصصين متعهد بازمي گردد.
در نهايت بايد متذكر شويم كه با توجه به تهاجم فرهنگي از طريق ارتباطات و فن آوري پيشرفته به حدي كه در آينده اي بسيار نزديك هيچ مانع و كنترل بيروني براي دستيابي به اين امواج مسموم وجود نخواهد داشت , مطمئن ترين راه براي دورماندن از انحراف و آلوده شدن به گناه , تقويت ايمان و تقواي الهي (كنترل دروني ) مي باشد كه البته اين موضوع به هيچ وجه توجيه كننده مشكلات برخي برنامه هاي صدا و سيما نمي باشد ولي در مورد مخاطبان حائز اهميت است اگر صدا و سيما به هر دليلي برنامه هاي غير مفيد (اگر نگوييم مضر) پخش مي كند ما بايد خودمان را در معرض نگذاريم و از وقت و عمر خود استفاده بهتر ببريم.
خلاصه اينكه از طرفي مسئولين صدا و سيما موفقيت خود را در جذب مخاطب مي بينند و اين كار در گرو تنوع و شادي است كه تنوع كارها موجب ايجاد شبكه هاي مختلف شده است كه پر كردن ساعات همه آنها نيازمند هزينه هاي سنگين و وقت زياد است از اين رو كارها عمدتا با عجله صورت مي پذيرد و از كيفيت كار كاسته مي شود و از سوي ديگر تنوع مخاطب نيازمند پاسخگويي به نيازهاي همه آنهاست وگرنه مخاطب خود را از دست رفته مي بينند. و درباره دخالت رهبري بايد گفت نظارت ايشان بصورت كلي و سياست گذاري است و ديدن تك تك برنامه ها نيازمند صدها نفر نيرو است و از سويي ايشان سعي دارند كارها طبق روال قانون ا نجام گيرد و صدا و سيما ناظراني دارند علاوه بر اينكه مردم و مراجع و ... نيز اعتراضات خود را اعلام مي كنند.


کانال تلگرامی پرسمان: @porseman

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن