مفهوم جمهوري چيست؟
اصطلاح «جمهورى» (Republic) در فلسفه سياسى مفهومى معين، ثابت و غيرقابل تغيير ندارد. گاه اين اصطلاح در مقابل رژيم سلطنتى، گاه در برابر رژيم ديكتاتورى و خودكامه و گاه در مقابل حكومت بوسيله چند تن كه بدان اريستوكراسي يا حكومت اشرافي مي گويند ، به كار مى رود.(ر.ك: بنيادهاي علم سياست، عبد الرحمن عالم) جمهوري نوعي حكومت است كه در آن جانشيني«رئيس كشور» ارثي نيست و مدت «رياست جمهوري» درآن محدود است و انتخاب رئيس كشور، كه «رئيس جمهور» ناميده مي شود ، با رأي مستقيم يا غيرمستقيم مردم انجام مي شود. (ر.ك: دانشنامه سياسي، داريوش آشوري، ص 111) بر اين اساس اين اصطلاح طيف وسيعى از حكومت هاى بسيار متفاوت را شامل مى شود ؛ جمهوريت شكلى از حكومت است كه با حكومت هاى مختلف، از نظر محتوايى سازگارى دارد.جمهوري از نظر مفهوم كلمه اغلب درجاتي از دموكراسي را نيز دربردارد. اما در عين حال، بسياري از ديكتاتوري هاي غيرسلطنتي نيز بدين نام ناميده مي شوند و در اين وجه، حكومت جمهوري تنها به معناي حكومت غيرسلطنتي است. از اين رو مشاهده مي شود بسياري از كشورهاي دنيا جمهوري هستند ; مثلاً نظام حكومتى در آمريكا، فرانسه و خيلى از كشورها جمهورى است و حتى شوروى سابق كه رژيم سوسياليستى داشت، خود را جمهورى مى خواند. بنابر اين جمهورى شكلى از حكومت و نظام سياسى است كه مى تواند محتواهاى گوناگون و متفاوتى اعم از توتالير، دموكراتيك و اسلامى را شامل شود و منحصر در يك محتوا و نظام سياسى خاص نباشد.


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن