برخي مي گويند جهان از تعدادي ذرات بنيادي تشکيل شده است. برحسب حساب احتمالات اين ذرات مي توانند ميلياردها ميليارد بار به صورت هاي مختلف با هم ترکيب شده و از بين رفته باشند تا به صورت تصادفي نوبت به صورت کنوني رسيده که داراي شرايط پايداري بوده و به همين دليل جهان به اين صورت باقي مانده است.
ترکيبات ناپايدار ذرات بنيادي جهان آن گونه که در پرسش فوق تصوير شده هيچ بنياد علمي نداشته و کوچک ترين قرينه و شاهدي بر تحقق آن وجود ندارد.
مدعاي فوق به حساب احتمالات هم ربطي ندارد. به عبارت ديگر حساب احتمالات هيچ ادعايي درباره اينکه آيا اين جهان اولين يا چندمين جهان پديد آمده است و يا اينکه از پس اين جهان جهان هاي ديگري خواهند آمد يا نه ندارد. آنچه حساب احتمالات در اين زمينه مورد بررسي قرار مي دهد اين است که ميزان احتمال پيدايش تصادفي اين جهان چه قدر ناچيز و غيرقابل تصور است. از همين رو برخي از دانشمندان بر اساس حساب احتمالات ظهور نظم از بي نظمي را بسيار نامحتمل شمرده اند. براي مثال ديويد اُسلتون رياضي دان آمريکائي با استفاده از حساب احتمالات نشان داده است براي آنکه دو سطر از يک نمايش شکسپير نوشته شود بايد 15-10 ضربه روي يک ماشين تايپ پنجاه حرفي زده شود[ David Osselton, “Making a Mokey of Shakespeare”, New Scientist (Nov, 1, 1984), 104, , P. 39j.].
همچنين هويل اختر فيزيکدان انگليسي محاسبه کرده است که احتمال اينکه هزار آنزيم متفاوت در طي چندين بيليون سال عمر زمين به نحوي درست گرد هم آيند که يک سلول زنده تشکيل شود يک در ده به قوه چهل هزار است[ M. Talbot, Beyond the Quantum (New York: Macmillan, 1986), P. 195.]. اين تعابير به معناي آن نيست که چنين اتفاقي افتاده يا اگر اين مقدار تکرار صورت پذيرد جهان به شکل حاضر صورت خواهد بست. بلکه مفاد اين سخنان اين است که آن قدر پديدآيي تصادفي پديده هاي جهان ضعيف و نامحتمل است که هرگز نمي توان آن را به حساب آورد.


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن