آيا خداوند قادر است مثل خود را به وجود آورد؟
با توجه به معناي «قدرت»، پاسخ به اين پرسش روشن مي شود. قدرت عبارت است از: مبدأ بودن فاعل مختار، براي کاري که ممکن است از او سربزند. هر قدر فاعل از نظر مرتبه وجودي، کامل تر باشد، داراي قدرت بيشتري خواهد بود و طبعاً موجودي که داراي کمال بي نهايت باشد، قدرتش نامحدود خواهد بود. امّا بايد توجه داشت که کاري که متعلّق قدرت قرار مي گيرد، بايد امکان تحقق داشته باشد. پس چيزي که ذاتاً محال يا مستلزم محال باشد، مورد تعلق قدرت واقع نمي شود. چنان که نمي توان از پرفسور رياضي انتظار داشت 2×2 را مساوي هفت گرداند. همچنين قدرت داشتن خدا بر هر کاري، بدين معنا نيست که بتواند خداي ديگري را بيافريند؛ زيرا خدا آفريدني و مخلوق نيست و اگر چيزي آفريده شود؛ خدا نخواهد بود. از اين رو هميشه آفريننده برتر از آفريده مي باشد و نمي تواند همانند آفريننده باشد.
به عبارت ديگر اين امر محال ذاتي است و از حوزه تعلق قدرت، خارج است.[ نگا: محمد تقي مصباح يزدي، آموزش عقايد، ج 1، ص 99 و 100.]


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن