توضيح دهيد که بر چه اساسي، خداوند را «عادل» مي خوانيم؟ در حالي که ميان انسان ها تفاوت بسياري از نظر جسمي و مالي وجود دارد؟!
تجلي عدالت خداوند را مي توان در تکوين موجودات، تشريع احکام و حساب رسي قيامت مشاهده کرد؛ از آنجايي خداي متعال، کمال محض است، مقتضاي صفات کماليّه الهي، اين است که جهان به گونه اي آفريده شود که مجموعاً داراي بيشترين کمال و خير ممکن باشد تجلي عدالت خدا در آفرينش انسان به اين گونه است که انسان با اختيار و اراده آزاد آفريده شده است و داشتن نيروي اختيار و انتخاب، يکي از کمالات وجودي به شمار مي رود. لازمه مختار بودن انسان، اين است که هم بتواند کارهاي خوب و شايسته انجام دهد و به سوي کمال نهايي و ابدي، گام بردارد و هم بتواند، مرتکب کارهاي زشت و ناپسند گردد و به سوي خسران و شقاوت جاوداني، سقوط کند.
به هر مقدار انسان ها از آگاهي بيشتر برخوردار باشند و مراقبت هاي لازم را در زندگي فردي و اجتماعي بيشتر رعايت کنند به طور طبيعي و عادي از توانمندي و سلامتي بيشتر برخوردار خواهند بود مگر آن که شرايط نامساعد و يا افراد مقصر دخالت کنند که در اين صورت هر کدام از خطاکاران به سهم خود در دنيا و يا آخرت مجازات مي شوند و هر کدام از تلاش گران و يا محرومان به سهم خود در دنيا و يا آخرت پاداش مي بينند و اين همان جلوه عدالت خدا در مجموع نظام هستي است.
و درباره عدالت خدا در مقام تشريع احکام نيز گفتني است؛ خداي متعال، انسان را به آنچه موجب خير و مصلحت او است، امر فرموده و از آنچه موجب فساد و سقوط او است، نهي کرده است تا وسيله حرکت تکاملي او فراهم گردد حکمت الهي اقتضا دارد که اين تکاليف، متناسب با توانايي هاي مکلّفان باشد؛ زيرا تکليفي که امکان اطاعت نداشته باشد، لغو و بيهوده خواهد بود.
بدين ترتيب، عدالت در مقام تکليف، ثابت مي شود که اگر خداي متعال، تکليفي فوق طاعت بندگان، تعيين کند، امکان عمل نخواهد داشت و کار بيهوده اي خواهد بود.
سرانجام عدالت خدا در مقام حسابرسي و پاداش و کيفر نيز با توجه به هدف نهايي آفرينش و کارکرد انسان ها تحقق مي يابد و کميت و کيفيت پاداش ها وع ذاب ها و مدت کم و زياد آن متناسب با کميت و کيفيت اعتقادات و اعمال انسان ها در دنيا مي باشد. از اين رو هيچ صفتي که اقتضاي ظلم و ستم يا لغو و عبث را داشته باشد براي خدا و آفريده هاي او وجود ندارد.[ آموزش عقائد، ج 1، صص 162 - 164.]


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن