در برهانهاي رد وجود خدا، فرويد به برهاني به نام برهان روانشناختي مي پردازد. لطفا به صورت واضح دلايل رد برهان فرويد را بيان كنيد؟
1 فرويد اگر چه خدا باور نبود اما برهاني بر رد خدا اقامه نكرده است و اساسا در ميان ملحدان و شكاكان نسبت به وجو د خدا چنين رويكردي وجود نداشته است . آنچه فرويد مي گفت و البته سخن باطلي هم هست نوعي تبيين روانشناختي از دينداري و خداباوري است. او در كتاب آينده يك پندار بر آن است كه منشا دينداري و خداباوري احساس درماندگي انسان است .
يعني همان احساس ترس كودك و نياز به پدر نيرومند است كه حالتي مستمر و مداوم يافته و همگاني شده است.همچنين در كتاب توتم و تابو و موسي و يكتا پرستي منشا دين را نوعي بيماري وسواسي انگاشته كه عموميت يافته است. ( بنگريد : روانشانسي دين از ديدگاه ويليام جيمز ، دكتر مسعود آذربايجاني ، ص 91 ) ديگاه فرويد ابتدا توسط برخي شاگردانش چون يونگ و ...و سپس توسط ديگر انديشمندان غربي و متفكران مسلمان مورد نقد واقع شد.
برخي از انتقادات وارد بر او به اختصار عبارت است از :
1. از نظر هميلتون افسانه ديرين پدر پنداري بيش نيست و شواهد مردم شناختي آن را تاييد نمي كند.
2. فرويد چنان كه رولان ياد آور شده اساسا دركي از احساسات عرفاني و خدا جويانه نداشته است.
3. اگر سخن فرويد درست باشد اساسا بايد ترسويان ديندار باشند در حالي كه بزرگترين قهرمانان بشريت دين گرايان برجسته اي بوده اند. تاريخ انبيا و اولياي الهي گواه اين مطلب است.
4. به فرض صحت ديدگاه فرويد در باب منشا دينداري و خداپرستي ، اين مساله هيچ دليلي بر نفي خدا و بطلان خداباوري نيست . اينكه منشا يك باور و انگيزه آن درست نباشد دليل بر بطلان انگيخته و اصل آن باور نيست.
5. خداباوران براي اثبات وجود خدا دلايل عقلي و خرد پذير بسيا محكم و متعددي دارند به طوري كه تا كنون هيچ برهاني نتوانسته آن ها را ابطال كند.
6. دين گرايي ريشه اي بسيار عميق در عمق جان انسانها داردو بسيار ريشه دار تر از اينگونه تبيين هاي سطحي است . جهت آگاهي بيشتر در اين باره : بنگريد شهيد مطهري ، فطرت .


کانال تلگرامی پرسمان: @porseman

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن