مراحل اقامه دعوا چيست؟
دعاوي به دو دسته دعاوي مدني و دعاوي كيفري تقسيم مي شوند. دعاوي كيفري ناظر به رسيدگي به جرايمي است كه بر اساس قانون داراي مجازات كيفري است. اين دعاوي در دادگاههاي كيفري رسيدگي مي شود. دعاوي مدني مربوط به ادعاهاي است كه در مورد حقوق و دعاوي مالي ، مدني يا امور حسبي مطرح مي شود. مراحل اقامه دعوا در هر يك از دعاوي كيفري و مدني متفاوت است. در ادامه به طور اجمالي به آن اشاره مي نماييم.
مراحل اقامه دعواي كيفري:
كليه جرايمي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است از نظر مراحل اقامه دعوا داراي سه قسم است. 1. جرايمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شوند و با گذشت وي تعقيب متوقف مي شود.
2. جرايمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شود و با گذشت وي موقوف نمي شود.
3. جرايمي كه تعقيب آن ها به عهده دادستان است.
تفكيك و تعيين اين كه امر كيفري تابع كدام يك از انواع ياد شده است به موجب قانون مي باشد.
در مواردي كه دعواي كيفري با شكايت شاكي خصوصي اقامه مي شود
دعواي كيفري معمولا با شكايت شاكي كه ممكن است از طريق كلانتري يا به طور مستقيم با مراجعه به دادسرا صورت پذيرد شروع شود.
بعد از طرح شكايت توسط شاكي و ارجاع به دادسرا ، سه مرحله براي رسيدگي به ادعاي كيفري جريان مي يابد.
1. تحقيقات مقدماتي كه زير نظر دادستان و عموما به وسيله ضابطين دادگستري انجام مي پذيرد.
2. دادرسي و صدور حكم. بعد از تحقيقات مقدماتي ، دادستان نظر خويش را در مورد ادعاي مطرح شده منعكس مي كند و در صورت اثبات مجرميت متهم كيفرخواستي صادر و براي صدور حكم به دادگاه كيفري ارسال مي نمايد. دادگاه كيفري ضمن دقت و توجه به دلايل و دفاعيات شاكي و متهم و بر اساس موازين قانوني اقدام به صدور حكم مقتضي مي نمايد
3. اجراي حكم. در صورت تشخيص مجرميت و صدور حكم ، پرونده براي اجراي حكم كيفري به شعبه اجراي احكام دادگستري ارسال مي شود.
مراحل اقامه دعواي مدني:
دعاوي مدني كه ناظر به حقوق مدني است با ارائه دادخواست توسط كسي كه شرايط قانوني براي ارائه دادخواست را داراست اقامه مي شود. دادخواست به دادگاه حقوقي(مدني) ارائه مي شود .
شرايط تحقق دعواي مدني:
1. مدعي بايد ذي نفع باشد. يعني در مورد حقي كه از شخص او ضايع شده است دادخواهي داشته باشد.
2. اهليت قانوني داشته باشد.(مجنون و صغير و ... نباشد)
3. دعوا منجز باشد( ادعاي خود را معلق بر امري نكرده باشد)
4. جزمي بودن دعوا ( صراحتا حقي را كه از او ضايع شده است طلب نمايد نه اينكه در مورد ادعاي خود شك داشته باشد )
5. معين بودن مشخصات خواهان و خوانده.
6. در صورتي كه طرح دعوي توسط قيم ، متولي، وصي،.... بايد دليل اين سمت آورده شود.
به موجب ماده 48 قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي در دادگاه مدني مستلزم تقديم دادخواست است. دادخواست بيان ادعاي مدني به مراجع قضايي در اوراق مخصوص است .
شرايط دادخواست.
1. نام و نام خانوادگي ونام پدر و سن و اقامتگاه و حتي الامكان شغل خواهان.
2. نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و شغل خوانده.
3. تعيين خواسته وبهاي آن . مگر انكه تعيين بها ممكن نبوده و يا خواسته مالي نباشد.
4. تعهدات و يا جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند به طوري كه مقصود واضح و روشن است.
5. آنچه كه خواهان از دادگاه در خواست دارد.
6. ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد.
7. امضاي دادخواست دهنده ودر صورت عجز از امضا اثر انگشت او.
بعد از تنظيم دادخواست وارائه آن به دادگستري ، در صورت تعدد شعب اين دادخواست به يكي از شعب دادگاه مدني براي رسيدگي ارسال مي گردد.


کانال تلگرامی پرسمان: @porseman

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن