وضع آسمان را به هنگام رستاخيز توضيح دهيد ؟
در مورد وضعيت آسمان هنگام رستاخيز بايد گفت ماه و خورشيد و ستارگان عظيمي كه بعضي از آنها ميليونها بار از خورشيد ما بزرگتر و پرفروغتر است به تيرگي وخاموشي مي گرايند ( 2 و 1 ) و نـظـم حـركـت آنـها بهم مي خورد و از جمله ماه و خورشيدبهم مي پيوندند (3) و آسماني كه هـمـچون سقف محفوظ و محكمي بر اين جهان احاطه كرده است سست و متزلزل مي شود (4) و مي شكافد (5) و از هم مي درد و طومار آن درهم مي پيچد (6) و اجرام آسماني به صورت فلز مذابي درمي آيد (7) و فضاي جهان پر ازدود و ابر مي شود (8) . وضع مذكور در آيات ذيل بيان شده است :1 - ( قيامت / 8 ) : وخسف القمر , و ماه بي نور گردد . 2 - ( تـكـويـر / 2 و 1 ) : - اذا الـشـمـس كورت و اذا النجوم انكدرت , در آن هنگام خورشيد درهم پيچيده و در آن هنگام ستارگان بي فروغ شوند . 3 - ( قيامت / 9 ) : و جمع الشمس و القمر , و خورشيد و ماه يكجا جمع شوند . 4 - ( الـحـاقـه / 16 ) : و انـشـقـت الـسـمـاء فهي يومئذ واهيه , و آسمان از هم مي شكافدو سست مي گردد و فرو مي ريزد . 5 - ( انفطار / 1 ) : اذا السماء انفطرت , آن زمان كه آسمان ( كرات آسماني ) ازهم شكافته شود . 6 - ( الانـبـيـاء / 103 ) : يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب , در آن روز كه آسمان همچون فلز گداخته مي شود . 7 - ( معارج / 8 ) : يوم تكون السماء كالمهل , همان روز كه آسمان همچون فلزگداخته مي شود . 8 - ( دخـان / 10 ) : فـارتـقب يوم تاتي السماء بدخان مبين , پس منتظر روزي باش كه آسمان دود آشكاري پديد آورد .
محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد، مصباح يزدي - محمد تقي


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن