سير و سلوك چيست؟ آيا در اين راه بايد از قطب و مرشد پيروي كرد؟
كلّ تعاليم اسلام ـ از واجبات و محرّمات و مستحبّات و مكروهات ـ سير و سلوك است. هر مسلماني سالك الي الله است؛ با اين تفاوت كه در اين سلوك، برحسب قوّت و ضعف اشخاص در تعهّد به انجام واجبات و ترك محرّمات همه در يك درجه و رتبه نيستند. هر چه مواظبت انسان بر اطاعت از خداوند متعال و دستورات شرع بيشتر باشد در اين سير و تحصيل تقرّب به خداوند موفّق تر مي شود.
تعاليم عبادي نماز، حج، روزه، دعا، قرائت قرآن، نماز شب، مواظبت بر خواندن نمازهاي نوافل يوميّه، عبادات شب و روز جمعه، ترك دروغ و غيبت، محاسبه با نفس، قضاي حوايج بندگان خدا، احسان به پدر و مادر، صلة رحم، حسن جوار، حفظ امانت مصاحبت و همنشيني با علما، تجديد توبه و استغفار، مواظبت بر اذكار تهليل و تسبيح و تحميد و تكبير، حسن معاشرت با مردم، امر به معروف و نهي از منكر، و رعايت حقوق برادران ديني تا حدّي كه در روايات «معلي بن خنيس» بيان شده، حفظ اعضا و جوارح از معاصي و حتّي تر ك مشتبهات، تفكّر در عالم آفرينش و عظمت ظهور قدرت خدا در خلقت مخلوقات، تفكّر در فناي دنيا و نظر عبرت به كوه و دريا و موجودات كوچك و بزرگ و امور بسيار ديگر ـ كه در آيات قرآن مجيد بيان شده است و شرح مختصر آن نياز به نوشتن يك كتاب دارد ـ همه سير و سلوك است. دستور اين سير و سلوك همين كتب دعا و رساله ها و تفاسير قرآن مجيد و كتب حديث فارسي و عربي است و محتاج به قطب و مرشد نمي باشد و همة اين امور، راه رفتن به سوي خداست؛ و استاد همه قرآن و تعاليم ائمه (ع) و احاديث شريفه است.
معارف دين،آيةالله لطف الله صافي گلپايگاني


کانال تلگرامی پرسمان: @porseman

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن