نام فرزندان امام حسين (ع) با ذكر سن واقعي آنها را بگوئيد؟

تعداد دقيق فرزندان امام حسين ( ع ) تا كنون معلوم نشده است و سن برخى از فرزندان امام حسين ( ع ) هم به طور دقيق معلوم نشده است . آن چه براى ما تا به اين لحظه روشن شده است به اين صورت است :
. 1 رقيه
يكى از فرزندان امام حسين ( ع ) دخترى است معروف به رقيه . اين دختر چهار سال داشت و در دوران اسارت در شام در جايى كه آنها را نگهدارى مى كردند ، وفات كرده است . مأخذ اين مطلب عبارت است از كتاب « كامل بهائى » نوشته « حسن بن على بن محمد بن على طبرى » معروف به عماد الدين طبرى . نويسنده اين كتاب از علماى مورد اعتماد شيعه است . درباره نويسنده اين كتاب مى توانيد به كتاب « فوائد رضويه » نوشته شيخ عباس قمى مراجعه بكنيد . در ص 111 ، حرف ح ، كلمه حسن ، درباره او مطالبى دارد . عماد الدين طبرى ماجراى دختر چهار ساله امام حسين ( ع ) را از كتابى به نام « حاويه » ذكر كرده است ( كامل بهائى ، جزء دوم ، فصل سوم ، باب 25 ، ص 179 ) .
در كامل بهائى نام اين دختر را ذكر نكرده و فقط دختر چهار ساله را ذكر مى كند و ما از قرائن و شواهد به دست آورده ايم كه نام آن دختر رقيه است .
داستان دختر چهار ساله امام حسين ( ع ) را كه در خرابه شام وفات كرده شيخ عباس قمى در « منتهى الآمال » ج اول ، ص 807 ، چاپ هجرت ، چاپ هشتم آورده است .
در كتاب « منتخب التواريخ » درباره اين دختر چهار ساله حكايت جالبى ذكر كرده است . اگر خواستيد به آن كتاب ، ص 388 يك جلدى مراجعه بكنيد . در كتاب « تراجم النساء » ، ج 2 ، ص 103 ، چاپ اول ، آو داستان جالب را از « منتخب التواريخ » نقل كرده است .
. 2 محسن
امام حسين ( ع ) در ميان اسيران همسرى داشت كه نامش تا به امروز مشخص نشده است . اين بانو وقتى كه اسيران كربلا را به شام مى بردند ، در نزديك « حلب » در كوه « جوشن » بچه اش زود هنگام به دنيا آمد و در همانجا هم درگذشت . هم اكنون آن محل به نام « مشهد السقط » معروف است و برخى از علماى بزرگ در همان مكان دفن شده اند ( منتهى الآمال ، ج اول ، ص 776 ، چاپ هجرت ، چاپ هشتم ) .
پس سن اين بچه يك روز بود .
. 3 سكينه
يكى از دختران امام حسين ( ع ) سكينه است . نام او آمنه است و در كربلا حضور داشت . مادرش رباب است و امام حسين ( ع ) نسبت به هر دو علاقه زيادى داشت . حضرت سكينه در سال 61 در كربلا بود و در سال 117 ه . ق وفات كرده است و در موقع وفات هفتاد سال سن داشت . پس از ماجراى كربلا پنجاه و شش سال عمر كرده است و چون در هفتاد سالگى وفات كرده ، پس اگر 56 را از هفتاد كم بكنيم مى ماند . 14
بنابراين حضرت سكينه در كربلا چهارده سال داشت و اگر 14 را از 61 كم بكنيم مى ماند . 47 پس حضرت سكينه در سال 47 قمرى به دنيا آمده و در سال 117 هم وفات كرده است و سنش هفتاد بود . حضرت سكينه در كربلا نامزد داشت و در همانجا به شهادت رسيد . پس از ماجراى كربلا « مصعب بن زبير » آن حضرت را به همسرى در آورد و پس از مصعب به همسرى « عبد الله بن عثمان بن عفان » در آمده است .
وفات او در سال 117 را در « منتهى الآمال » ، ج 1 ، ص 854 به بعد ، « تاريخ و اماكن سياحتى و زيارتى سوريه » نوشته « اصغر قائدان » ، ص 133 ، چاپ سوم ، نشر مشعر و « منتخب التواريخ » ، ص 194 ، مى توانيد ملاحظه بكنيد .
هفتاد ساله بودن او در وقت وفات را در كتاب « تاريخ و اماكن سياحتى و زيارتى سوريه ، ص 133 » ملاحظه بكنيد .
همسر اول او « عبد الله بن حسن » بود ( منتهى الآمال ، ج 1 ، ص 700 و تاريخ و اماكن سياحتى و زيارتى سوريه ، ص 133 ) .
اين عبد الله كه نامزد حضرت سكينه بود پيش از عروسى در كربلا به شهادت رسيد ( تاريخ و اماكن سياحتى و زيارتى سوريه ، ص 133 و منتهى الآمال ، ج 1 ، ص 700 ) .
شوهر دوم و سوم او در كتاب « منتخب التواريخ ، ص 194 » ذكر شده است . عبد الله بن حسن پسر امام حسن ( ع ) است و عبد الله اكبر ناميده مى شد . بنابراين عبد الله بن حسن ، پسر عموى حضرت سكينه است .
. 4 فاطمه
يكى از دختران امام حسين ( ع ) فاطمه است و در كربلا حاضر بود . فاطمه در سال 117 ه . ق وفات كرد . در همان سالى كه حضرت سكينه وفات كرد ( منتهى الآمال ، ج 1 ، صص 853 - 854 ) .
در كتب مورد مطالعه به سال تولد او اشاره نشده و همچنين ننوشته اند كه در چه سنى وفات كرده است . آن چه مسلم است اين است كه از سال 61 تا سال 117 زنده بوده و 56 سال عمر كرده است و در كربلا بيش از 14 سال سن داشته است چون او يك كمى از سكينه بزرگتر است . حضرت سكينه در كربلا 14 سال داشته است و در سال 47 قمرى به دنيا آمد و با اين محاسبه حضرت فاطمه بنت الحسين ( ع ) در حدود 16 - 15 سال داشت و با اين ملاحظات در سال 46 يا 45 قمرى به دنيا آمده است .
شوهر فاطمه ، حسن بن حسن بود . اين حسن را « حسن مثنى » مى نامند ( منتهى الآمال ، ج 1 ، ص 854 ) .
فاطمه از اين حسن سه بچه به دنيا آورد كه عبارتند از : عبدالله ، ابراهيم و حسن كه اين حسن را « حسن مثلث » مى گويند ( همان ) .
حسن بن حسن ( ع ) پسر عموى فاطمه است و در كربلا حاضر و جزو رزمندگان كربلا بود . روز عاشورا زخمى شد و افتاد ولى او را با وساطت يكى از آشنايان نكشتند و با اسيران به شام بردند .
بر اين اساس سن واقعى فاطمه بنت الحسين ( ع ) تا اين لحظه معلوم نشده است .
. 5 امام زين العابدين
امام سجاد ( ع ) در سال 36 و يا 38 ه . ق به دنيا آمده است ( منتهى الآمال ، ج 2 ، ص 29 ، چاپ هجرت ، و الانوار النعمانيه ، ج اول ، چاپ تبريز ، ص 374 ) .
و در سال 95 يا 94 ه . ق وفات كرده است ( منتهى الآمال ، ج 2 ، ص 92 ) .
اگر در سال 36 به دنيا آمده و در سال 95 وفات يافته ، پس سن آن حضرت ( ع ) در موقع وفات 59 بوده است و اگر در سال 38 به دنيا آمده و در سال 95 وفات يافته ، در وقت وفات 57 سال داشت و اگر سال وفات را 94 به حساب بياوريم در اين صورت سن آن حضرت ( ع ) يا 58 بوده و يا . 56 براى همين اختلاف است كه سن او در كربلا يا 25 بود و يا 23 ، چون حادثه كربلا در سال 61 روى داده است .
پس حضرت امام سجاد ( ع ) موقع وفات 59 ساله يا 57 ساله يا 58 و يا 56 ساله بودند . در « انوار نعمانيه » سال وفات او را فقط 95 مى داند . در اين صورت آن حضرت ( ع ) موقع وفات يا 57 ساله بودند و يا 59 ساله و در همين انوار نعمانيه سن آن حضرت ( ع ) را 57 ذكر كرده است ( انوار نعمانيه ، ج 1 ، ص 374 ) .
با اين حساب مى توان گفت كه آن حضرت ( ع ) در وقت وفات 57 سال داشت و درسال 38 ه . ق به دنيا آمده و در سال 95 وفات كرده است .
. 6 على اكبر
يكى از فرزندان امام حسين ( ع ) كه در كربلا به شهادت رسيد على اكبر ( ع ) است . على اكبر در كربلا 27 سال داشت و داراى زن و بچه بود و كنيه اش « ابوالحسن » است ( سخنان حسين بن على ( ع ) ، محمد صادق نجمى ، ص 303 ، به نقل از مقتل مقرم ) .
مطابق اين نظر على اكبر بايد در سال 34 ه . ق به دنيا آمده باشد و روز عاشورا سال 61 به شهادت رسيده است . به نظر برخى على اكبر در سال 33 متولد شده است ( همان ، ص 300 ) .
و با اين محاسبه على اكبر در كربلا 28 سال داشته است . در سن و سال على اكبر اختلافات زيادى هست و ما آنها را نياورديم و به نظر مى رسد كه آنچه در كتاب « سخنان امام حسين ( ع ) » آمده كافى است .
. 7 جعفر بن حسين ( ع )
امام حسين ( ع ) پسرى به نام جعفر داشت ( مطالب السئول فى مناقب آل الرسول ، محمد بن طلحه بن محمد قرشى شافعى ، ص 257 ، چاپ اول ، بيروت ، مؤسسه البلاغ و بحار الانوار ، ج 45 ، ص 330 ، چاپ ايران ) .
جعفر بن الحسين ( ع ) در زمان حيات امام حسين ( ع ) در گذشت ( منتهى الآمال ، ج 1 ، ص 853 و بحار الانوار ، ج 45 ، ص 329 ) .
نسبت به سن و سال او اطلاعاتى به دست نيامد .
. 8 محمد بن الحسين ( ع )
يكى از فرزندان امام حسين ( ع ) پسرى است به نام محمد ( مطالب السئول ، ص 257 و بحار الانوار ، ج 45 ، ص 331 ) .
نسبت به سن و سال اين بچه هم اطلاعاتى به دست نيامد .
. 9 عبدالله بن الحسين ( ع )
امام حسين ( ع ) پسرى داشت به نام عبدالله ( مطالب السئوال ، ص 257 ) .
عبدالله در كربلا به شهادت رسيد ( بحار الانوار ، ج 45 ، ص 330 و 329 منتهى الآمال ، ج اول ، ص 853 ) .
عبدالله در بغل امام حسين ( ع ) و در بچگى به شهادت رسيد ( انوار النعمانيه ، ج 1 ، ص 373 ) .
مادر عبدالله رباب است و شيرخوار بود و او را « على اصغر » مى نامند ( . ك : تاريخ زندگانى امام حسين ( ع ) ، عماد زاده ، ص 202 ، چاپ اول ، انتشارات اسوه ، 1373 ) .
در بعضى نوشته ها آمده است كه براى امام حسين ( ع ) در كربلا بچه اى به دنيا آمد و در بغل امام حسين ( ع ) كشته شد ( تاريخ زندگانى امام حسين ( ع ) ، ج 4 ، ص 302 ، چاپ اول ، 1380 ، دفتر انتشارات كمك آموزشى ، به زبان عربى ) .
به احتمال زياد اين بچه همان عبدالله شيرخوار است و از اين معلوم مى شود كه بچه يك روزه بوده است . در همين كتاب آمده است كه امام حسين ( ع ) پسرى داشت سه ساله و به شهادت رسيد ( ص 289 ) ولى نام آن را نياورده است .
. 10 زينب بنت الحسين ( ع )
يكى از دختران امام حسين ( ع ) زينب است ( مطالب السئوال ، ص 257 ) .
و در باره او هم اطلاعاتى به دست نيامد .
در پايان بايد اين نكته را يادآورى بكنيم كه اگر تلاش هاى پيروان امام حسين ( ع ) نبود ، اين مقدار اطلاعات هم براى ما نمى ماند . امويان تمام تلاش خود را به كار گرفتند كه اثرى از حسين بن على ( ع ) و اولاد او نماند . « امام فخر رازى » در جلد اول تفسير خود در سوره حمد درباره بلند خواندن « بسم الله الرحمن الرحيم » و يا آهسته خواندن آن مى گويد : « وقتى كه حكومت به دست بنى اميه افتاد آنان در همه جا تأكيد داشتند كه « بسم الله » بلند خوانده نشود ، چون آنان سعى مى كردند كه آثار على بن ابى طالب ( ع ) را محو بكنند
1

( 1 ) ( انسان كامل از ديدگاه نهج البلاغه ، آيه الله حسن زاده آملى ، ص 39 ، پاورقى ، به نقل از تفسير كبير ، ج اول ، ص 160 ، چاپ استانبول ) .پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن