به نام خداسلامشبهه اي رو در فضاي مجازي مطرح كرده بودند با اين مطلب كه ميخواستم به اين شبهه پاسخ بديد :گفت : اگر حكومت اسلامي و رهبري هوشمندانه حضرت آقا ! نبود ، الآن داعش به ناموسمان تجاوز مي كرد .گفتم : اگر حكومت اسلامي نبود ، داعش - كه به تصريح خودتان بازيچه آمريكا است ، نَه دشمن مستقل ! - هم نبود .با تشكر
با سلام و احترام خدمت جنابعالي ، در پاسخ به اين گونه مطالب گفتني است اولاً؛ ممكن است گفته شود اگر جمهوري اسلامي نبود ، داعشي هم وجود نداشت اما آنچه بود سيطره نظام سلطه و فرهنگ سكولار غرب و نابودي دين و ارزش هاي ديني بود . آيا مشكل از ناحيه جمهوري اسلامي است كه به دنبال تحقق ارزش هاي الهي و برقراري عدالت و مقابله با سلطه جويي و سلطه پذيري است يا از ماهيت استعماري نظام سلطه؟ اين سخن كه اگر حكومت اسلامي نبود ، داعشي نبود مانند اين است كه بگوييم اگر خداوند انسان را خلق نمي كرد ، شيطاني وجود نداشت يا اگر پيامبر اكرم صلي الله عليه واله مبعوث نمي شدند و مردم را به اسلام دعوت نمي كردند ، كفار و مشركان هيچگاه با ايشان به دشمني برنمي خواستند و اين بدان معناست كه در برابر جريان باطل نبايد ايستاد و بايد به آن راضي بود چرا كه ايستادگي در برابر آن ، دشمني آنها را به همراه خواهد داشت .
اگر حكومت اسلامي نبود ، شايد داعشي هم نبود ، اما خبري از اسلام هم نبود ، خبري از ارزش هاي الهي و ديني نبود و جهاني سراسر از تاريكي و ظلمت و ماديت حاكم بود و اين همان خواست دشمنان دين است . آيا ما در برابر احياي ارزش هاي ديني و مقابله با ضد ارزش ها هيچ وظيفه اي نداريم و بايد صحنه را براي جولان دشمنان دين خالي كنيم تا مبادا به دشمني با ما برخيزند؟
ثانياً؛ فرقه سازي يكي از شگردهاي استعمار براي تسلط بر كشورهاي اسلامي و ايجاد اختلاف و تفرقه در ميان مسلمانان در طول تاريخ بوده است و حتي پيش از آنكه سخني از تشكيل حكومت اسلامي به ميان بيايد ، استعمار تلاش نمود با ايجاد فرقه هايي همچون بهائيت در كشورما و وهابيت در ميان كشورهاي اسلامي ، زمينه ادامه استعمار خويش را در اين كشورها فراهم نمايد . نظام سلطه با اساس اسلام دشمني دارد و براي تداوم سلطه و استعمار خويش با شگردهاي گوناگون به مقابله با آن مي پردازد .
پوشيده نيست كه هدف اصلي استكبار و نظام سلطه، سيطره بر تمام جهان و استثمار ملت هاست. لذا همواره مي كوشد با غارت منابع و ذخاير كشورها و تضعيف اقتصاد آنان سيطره خود را بر جهان حفظ نمايند. با سيري در تاريخ درك مي گردد كه استعمارگران به سرزمين هاي آباد و پر از معادن و ذخاير شرق، به خصوص خاورميانه، همواره توجه داشته اند. از ميان كشورهاي خاورميانه نيز، ايران، به دليل داشتن موقعيت جغرافيايي منحصر به فرد و منابع و ذخاير متعدد، از چشم طمع سلطه گران در امان نبوده و مورد چپاول و غارت آنان قرار گرفته است . با مختصر تأملي در اوضاع و شرايط داخلي ايران در دوره قاجار (زمان پيدايش و ظهور بابيگري) روشن مي گردد كه دولت هاي استعمارگر روس و انگليس بر سر منافع و امتيازات در ايران، در رقابت با يكديگر بودند اما آنچه سد راه آنان در چپاول اين مملكت و مانع اجراي نقشه ي شومشان بود، مذهب ملت ايران بود. عامل اساسي اتحاد اين ملت، كه رهبري، تشكيلات و اقتدار سياسي هم داشت، «مذهب شيعه» يا «اسلام ناب محمدي» بود.
از آنجا كه استعمار پير در طي تاريخ استعمارگري خود، زيركانه دريافته بود كه با شيوه منسوخ قديمي جنگ هاي صليبي و لشكر كشي نظامي، نمي تواند به هدف خود، كه محو و نابودي اسلام است، نايل آيد، با انواع ترفندها در صدد برآمد آن را تضعيف كند و براي رسيدن به هدف خود ابزارهاي ديگري به كار گرفت.
در دوره فتحعلي شاه در جنگ هاي ايران و روس، كه در آغاز ايران به فتوحاتي دست يافت، قدرت دين و مردم براي روس ها مسلم شد و در دوره ناصرالدين شاه اولين مقاومت هاي ديني و ملي در مقابل قراردادهاي ظالمانه بيگانگان انجام شد.
كاربرد و كارآيي مذهب تشيع پس از مقابله روحانيت با قرارداد رويتر، به خصوص پس از رويداد «رژي» كه به جنبش معروف تنباكو و پيروزي مردم و روحانيت منجر شد،توجه قدرت هاي استعمارگر را برانگيخت و پس از آن به كارگيري جاسوسان و عوامل مختلف براي بهره برداري از اين مسأله در جهت برآوردن منافع مورد نظر خويش، در رأس اقدامات آنان قرار گرفت. در چنين زماني بود كه دعاوي باب و بهاء نظر سياست بازان خارجي را به تداوم حيات اين فرقه ها به عنوان نطفه اي كه مي تواند تهديدي جدي براي تشيع، روحانيت و نظام مدافع و مروج شيعه به شمار آيد، به خود جلب كرد. به نحوي كه از همان آغاز تقويت و تحريك اين مدعيان در دستور كار دولت هاي استعماري قرار گرفت. در مقابل نيز رهبران بهائي و ازلي نيز سرسپردگي خود را به سفارتخانه هاي روس و انگليس دو چندان ساختند تا از اين طريق و تحت حمايت سياست هاي بيگانه، مجري طرح ها و توطئه هايي شوند كه از يك سو رونق كسب و كارشان و از سوي ديگر جلب رضايت بازيگران و سياست گذاران خارجي را به دنبال داشت.
همچنين انگلستان با ساختن فرقه وهابيت در ميان كشورهاي اسلامي زمينه يك اختلاف و درگيري دائمي را ايجاد نمود . گروههاي تروريستي و تكفيري همچون القاعده ، طالبان و داعش و... همه زاييده تفكر وهابيت هستند كه محصول استعمار است .
اهداف استعمار از آفرينش فرقۀ وهابيت عبارتند از : تحريف حقيقت اسلام و هجمه عليه مقدّسات آن ، خنثي كردن و به انحراف كشيدنِ احكامي چون جهاد و فروكاستن دين به نماز ، ممانعت از تجمع در زيارتگاهها به عنوان يكي از نمودها و پايگاههاي وحدت و قدرت سياسي مسلمانان و تخريب آنها به عنوان مظاهر شرك ، ايجاد تفرقه و جنگهاي داخلي و خونريزي بين مسلمانان . استعمارگران كه مي دانستند اگر مسلمانان اسلام حقيقي را درك نمايند ديگر تن به استحمار و استثمار نخواهند داد ، سياست ظريفانه و مؤثر تخريب اسلام حقيقي و تقويت اسلامِ كاذبِ خود را در پيش گرفتند بنا بر ضرب المثل عربيِ «آهن را تنها آهن مي تواند ببُرَد» استعمار انگلستان تشخيص داد كه تنها راه تخريب اسلام اين است كه با توسّل به حربۀ مذهب عليه مذهب، خودِ اسلام را وسيلۀ مبارزه با اسلام نمايد يعني همان شيوه اي كه معاويه و اخلافش بدان متوسل گرديدند. از حربه هاي جديد وهابيت براي مخدوش نمودن اسلام، بدعت گذاري در آئين ها و مناسك ديني است . استعمارگران با قرار دادن اصل انكار سنّت رسول خدا(ص) و تكيه بر شعار «حسبُنا كتاب اللّه...كتاب خدا ما را بس است» در اين فرقۀ نوظهور، مفتيان وهابي را جايگزين اوصياي رسميِ پيغمبر(ص)كرده و با در دست گرفتن تفسير قرآن، هدايتِ خوارج عصر جديد را در دست گرفته و توسط ايشان فتوا به تكفير مسلمانان مي دهند.
وهابيت كه به عنوان جرياني انحرافي و وابسته به استعمار، وظيفۀ جلوگيري از تداوم و گسترش اسلام اصيل را بر عهده داشته است، تلاش در تخريب و ايجاد تزلزل در مباني فكري و اعتقادي شيعيان را به عنوان محور اصلي اين جريان دنبال مي كند. صهيونيزم و وهابيت كه ظلم ستيزي، عدالت طلبي و آرمان خواهيِ تشيع را بزرگترين تهديد براي منافع و موجوديت نامشروع خود مي دانند امروز با تمام توان مي كوشند تا از گسترش اين فرهنگ در منطقه و نيز جامعۀ جهاني جلوگيري نمايند.
 


کانال تلگرامی پرسمان: @porseman

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن